'

Shana Tova from Yeshivat Ateret Yerushalayim

Ha-Rav Shlomo Aviner Shlit"a

Rosh Yeshiva